I. Általános rendelkezések

1. Tájékoztató célja és hatálya
A Smoking Acc. International Kft. (továbbiakban: adatkezelő, társaság) a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján - különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletben (továbbiakban: GDPR) foglaltakra - tájékoztatja a weboldal látogatóit (továbbiakban: érintett) az általa végzett adatkezelésekről. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést az adatok biztonsága érdekében. A jelen tájékoztató a honlapon igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik. Csupán azon személyes adatokat kezeljük, amelyek az adott célhoz feltétlenül szükségesek. Kérjük, olvassa át alaposan a jelen adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot. 

2. Adatkezelő elérhetősége
Név: Smoking Acc. International Kft.
Székhely: H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B.
E-mail: info@smokingacc.hu - Telefon: +3670/624 4460
Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

3. Fogalmak
Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott kifejezéseket a GDPR, illetve az Info tv. értelmező rendelkezései szerint meghatározott fogalmak alapján kell értelmezni.
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- érintett/felhasználó: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Érintett jogai

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály feljogosítja.
A GDPR rendelkezései alapján az érintett a következő jogosultságokkal élhet:
- a hozzáférési jog;
- a helyesbítés joga;
- a törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog
- az adatkezelés korlátozásához való jog;
- a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség;
- az adathordozhatósághoz való jog;
- a tiltakozáshoz való jog.

III. Adatkezelések részletei

Az internetes oldalunk személyes adatok megadása nélkül látogatható, bizonyos funkciók esetében szükséges az érintett személyes adatainak kezelésére. Az adatszolgáltatás elmaradása miatt nem tudunk az érintettel kapcsolatba lépni, megkeresését feldolgozni, rendelését teljesíteni.
Az adatkezelő kizárólag célokhoz kötötten kezeli és tárolja az érintett személyes adatait. Az adatok megismerésére, kezelésére jogosult személyek, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai (különösen: ügyfélszolgálati, pénzügyi) kezelhetik.

1. Regisztráció
A weboldalon történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges a következő adatok rögzítésével: Személyes (kapcsolattartói) adatok, számlázási adatok, szállítási adatok, regisztrációs ország, viszonteladói státusz. A regisztrációhoz szükséges az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megismerése, az adatkezelésekhez történő hozzájárulás.
Az adatkezelés célja: weboldalon való vásárlás biztosítása, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Inaktív felhasználó esetén adatait legfeljebb 1 évig tároljuk.
Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni e-mail üzenetben. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, melyek jogszabályi kötelezettség szerint kerülnek megőrzésre.

2. Rendelések kezelése 
A rendelések feldolgozásához, a felek között elektronikus úton létrejött szerződés teljesítése érdekében szükséges a személyes adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Elker tv. 13/A. § (3) bek.
A kezelt adatok köre: vásárló számlázási és szállítási adatai, felhasználónév, korábbi rendelések adatai, rendelési azonosítószám, regisztráció időpontja, vásárlás időpontja
Az érintettek köre: A webáruház vásárlói.
Az adatkezelés tartama: A személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük, tekintettel a polgári jogi elévülési időre.

3. Számlázással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelő számviteli kötelezettség teljesítésére tekintettel (különösen: számla kiállítása, bizonylat-megőrzési kötelezettség) kezeli az érintett adatait.
Az adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre: számla kiállításához szükséges adatok: név, számlázási cím, adószám
Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
Adatkezelési időtartama: A számlákat a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján.
Adattovábbítás történik a számlakiállítás során a számlázó programot üzemeltető szolgáltató részére. 

4. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
Az érintett kapcsolati űrlap útján vagy közvetlenül a társaság email címére küldött üzenettel illetve telefonon is felveheti az társasággal a kapcsolatot, a megküldött üzenet tartalmazhat személyes adatokat. A megadott adatok egyeztetés és kapcsolattartás céljából szükségesek. A személyes adatokat az adatkezelő csak a megkeresésben szereplő célra használja és bizalmasan kezeli. Az adatkezelő a telefonhívásokat nem rögzíti, hangfelvétel nem készül.
Adatkezelés célja: Érintett azonosítása, érintettel történő kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, egyéb az érintett által megadott adat
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
Érintettek köre: Azon személyek akik emailben, telefonon felveszik a társasággal a kapcsolatot illetve szerződéses jogviszonyban állnak az adatkezelővel.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, legfeljebb a megkereséstől számított 1 évig.

5. Bankkártyás fizetés
Bankkártyás fizetés választása esetén a bankkártya adatok megadása a bank weboldalán történik így a vásárló adatai közvetlenül a bank mint fizetési szolgáltató által kerülnek feldolgozásra, ahhoz a webáruház nem fér hozzá.

6. Hírlevél, eDM tevékenység
A webáruház elektronikus levélben direkt marketing üzeneteket küldhet azoknak, akik ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárultak illetve korábban vásároltak a webáruházban. A hirlevél küldéshez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja.
Amennyiben a felhasználó nem szeretne a későbbiekben hirlevelet kapni, úgy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a hirlevélben elhelyezett Leiratkozás link segítségével, vagy telefonos, elektronikus illetve postai elérhetőségeinken keresztül.
Az adatkezelés célja: érintettek tájékoztatása aktuális információkról, kedvező ajánlatokról
Érintettek köre: hirlevélre feliratkozott felhasználók és korábbi vásárlók
Kezelt adatok: Név, email, ID (egyedi azonosító), source
Adatkezelés időtartama: a felhasználó adatait visszavonásig kezeljük.
A személyes adatokhoz a következő személyek férnek hozzá: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik. 

7. Panaszkezelés 
Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban a vásárlónak kifogása merül fel, az adatkezelőhöz érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és dokumentálása érdekében személyes adatok kezelése szükséges.
Adatkezelés célja: A panasz kezelése, kérdés megválaszolása, érintettel történő kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: Vásárló, kapcsolattartó neve, címe, számlázási név és cím, kapcsolattartási adatok (email, telefonszám, postacím) panasz leírása, panasz előterjesztésének módja (szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus levelezés útján), helye, ideje; vásárló által csatolt dokumentumok
Az érintettek köre: A webáruházban vásárló és minőségi kifogással élő érintett.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és a válasz másolati példányát a kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig, azaz 5 évig őrzi meg.

IV. Social media, Google szolgáltatások használata

1. Social media
A weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az érintett azt engedélyezi a számítógépén. A bővítmény engedélyezésével az érintett hozzájárul az adatainak a közösségi oldalak (ld.Facebook, Instagram, Linked-in) részére történő továbbításához. A böngésző az információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Amennyiben az érintett be van jelentkezve az online felületeken, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal az érintett látogatását a közösségi fiókjához társítja.
Az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről az érintett az adott közösségi oldal adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat.

2. Weboldal látogatottsági adatai, Google Ads
Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. (továbbiakban: Google) Google Analytics és a Google Ads szolgáltatásait.
- Analytics
A társaság a weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérésére és auditálására a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ. A rendszer nem tárol a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére (elérhetőség: www.google.com/analytics).
Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics mérje a látogatási adatokat, lehetősége van a böngésző beállításaiban blokkolni. 
- Google Ads
Amennyiben az adatkezelő a Google Ads nevű online reklámprogramot használja, annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google).
Amikor felhasználó a weboldalt Google-hirdetés útján éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. A települt cookie személyes adatokat nem továbbít az Üzemeltető számára, csupán támogatja az online hirdetések megjelenését. A felhasználó letilthatja ezen cookiek- alkalmazását a böngészőjében. 
9.3. A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

V. Adattovábbítás, címzettek

A megrendelések teljesítéséhez és bizonyos szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő személyes adatot abban az esetben továbbít, amennyiben az adatkezelés szerződésen alapul, ahhoz az érintett hozzájárult, illetve jogszabály lehetővé teszi. Az adatkezelő jogosult és köteles a rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amelyre jogszabály vagy jogerős hatósági előírás kötelezi. Az adatkezelő jogérvényesítés (pl. felszólító levél, peres vagy egyéb eljárás) esetén átadja a szükséges személyes adatokat ügyvédi iroda részére. Harmadik országba irányuló adattovábbítás nem történik. 
Az adatfeldolgozók az adatkezelést az adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. 

1. Tranzakciós levél szolgáltató 
Adatfeldolgozó: The Rocket Science Group LLC (Mandrill)
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: dpo@mailchimp.com - Telefon: +1 (404) 806-5843
Adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: https://mailchimp.com/legal/privacy
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszerüzenetek küldése
Kezelt adatok köre: Név, email, ID (egyedi azonosító), source
Az érintettek köre: A weboldalt böngésző felhasználók.
Az adatkezelés célja: Visszaigazoló levél küldése a felhasználónak. pl. vásárlás visszaigazolása, sikeres regisztráció
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó kérelmére való törlésig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. IT szolgáltató 
Az adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat a vele szerződött IT szolgáltató által biztosított tárhelyen tárolja. A szolgáltató ellátja a weboldal karbantartását is az adatkezelő utasításai szerint, egyéb adatkezelési műveleteket nem végez.
Cég adatai: PW Studio Kft. - székhely: 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2.em. 1.a. email: info@pwstudio.hu
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működtetése.
Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

3. Könyvelés
A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződésre tekintettel látja el a számviteli bizonylatok könyvelését.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési tevékenység
Kezelt adatok köre: számlázással kapcsolatos adatok: név, számlázási cím
Az érintettek köre: Weboldal vásárlói.
Az adatkezelés célja: Vásárlással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok alapján.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 8 év
Az adatfeldolgozás jogalapja: 2000. évi C. törvény - számviteli törvény
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján ellátja a számlaviteli bizonylatok könyvelését. Az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a Sztv. 169. § (2) bekezdése valamint az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi és biztosítja azok visszakereshetőségét.

VI. ADATBIZTONSÁG 

Az adatkezelő megtesz minden biztonsági intézkedést, hogy védje a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől. Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei telephelyén, valamint saját illetve bérelt szerverein találhatók meg.
Az adatkezelő az adatokat alapvetően elektronikus formában tárolja. Az elektronikus úton tárolt adatok esetében az adatkezelő gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, a papír alapú dokumentumokat zárható szekrényben, biztonságos helyiségben tárolja. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket tesz, mely elősegíti az adatkezelés biztonságának védelmét, és az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A kezelt személyes adatokhoz kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásukhoz az adat megismerése elengedhetetlen, ezen személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat.
Fizikai vagy műszaki incidens esetén a tárhely szolgáltató rendszeresen készülő mentés segítségével biztosítja a weboldal adatainak rendelkezésre állását és visszaállítását.

VII. Cookie (süti) tájékoztató

A weboldal szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik alkalmazásával a weboldal nyomon tudja követni, hogy a felhasználó milyen tevékenységet végzett az oldalon. A sütik teszik lehetővé például a kosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a kampányaink és a webes keresések hatékonyságát, feltérképezni a felhasználói szokásokat, aminek révén tovább növelhetjük szolgáltatásunk minőségét. Vannak olyan sütik, melyek csupán az oldal böngészése idején ideiglenesen használatosak, ezek az un. munkamenet (session) sütik. A weboldal elhagyásakor a session cookie-k automatikusan törlődnek. Vannak olyan sütik, amelyek mentésre kerülnek és hozzájárulnak ahhoz hogy a látogatót egy későbbi weboldali böngészés alkalmával felismerje. Ezek célja, hogy a felhasználó a korábbi adatai a weboldal következő látogatásakor automatikusan betöltődjenek, azokat ne kelljen újra megadnia, így biztosítva a kellemesebb és egyszerűbb böngészést. A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Kezelt adatok: Egyedi azonosítószám, dátum, időpont
Érintettek: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Adatkezelés célja: A felhasználó azonosítása, a látogatók nyomon követése.
Adatkezelés időtartama: Az adott cookietóol függ, melyről bővebben a cookie modul ad tájékoztatást.
Sütik beállítása, letiltása
A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók a weboldal cookie beállításaiban valamint az alkalmazott böngészőben. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható.
Gyorslinkek: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer.

VIII. Jogorvoslat

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza merül fel, először javasoljuk az adatkezelőnél megtenni. Az adatkezelő a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.
Amennyiben az érintett panaszát továbbra is fenntartja az adatkezelő sérelmezett adatkezelésével kapcsolatban, úgy jogosult panasszal élni a felügyelő hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, mely eljárás illetékmentes és a bíróság soron kívül jár el.

IX. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a személyes adatokkal kapcsolatos biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon az adott személy által kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő a GDPR szabályaival összhangban jár el. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről tényéről és a tervezett intézkedésekről.
Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban adatvédelmi incidens történt, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot emailben. Minden bejelentést kivizsgálunk és megtesszük a szükséges lépéseket.